UNIQLO Phạm Ngọc Thạch

Phạm vi công việc : Cung cấp lắp đặt hệ thống cơ điện  

Diện tích :2 500 m2
Thời gian thực hiện : 3 tháng

Hoàn thành : 6 -3-2019

Nhà thầu chính : L&RUI