LOUIS VUITTON Opera View Tower - HCMC

• Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ & Điện
• Diện tích : 450m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng 
• Hoàn thành : 12/2017
• Chủ đầu tư : Louis Vuitton
• Tư vấn thiết kế kiến trúc : Stefen & A
• Tư vấn thiết kế kiến trúc và cơ điện : FCP
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam

Tổng quan

• Phạm vi công việc : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ & Điện
• Diện tích : 450m2
• Thời gian thực hiện : 5 tháng 
• Hoàn thành : 12/2017
• Chủ đầu tư : Louis Vuitton
• Tư vấn thiết kế kiến trúc : Stefen & A
• Tư vấn thiết kế kiến trúc và cơ điện : FCP
• Nhà thầu chính : Kingsmen Vietnam